OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Lingea s.r.o.
pro poskytování jazykových služeb prostřednictvím on-line portálu umístěného na internetové adrese www.preklady.cz, www.preklady-korektury.sk a www.lingea-translations.com.

Sídlo společnosti: Nálepkova 131, 637 00 Brno
identifikační číslo: 25347659
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka C 27662

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti Lingea s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím portálu zhotovitele na adrese www.preklady.cz, www.preklady-korektury.sk a www.lingea-translations.com, a to prostřednictvím objednávkového formuláře.
 • 1.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a korektorských služeb (dále společně jen „služby“ a rámcová smlouva jen jako „rámcová smlouva“), a pokud není taková smlouva uzavřena, též jednotlivých smluv o dílo (objednávek) mezi objednatelem a zhotovitelem, není-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuto něco jiného, a dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webového portálu zhotovitele umístěného na výše uvedené adrese a další související právní vztahy.
 • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo a/nebo rámcové smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo a/nebo rámcové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4. Smlouva o dílo, rámcová smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.5. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • 2.1. Smlouva mezi objednatelem, který má se zhotovitelem uzavřenou rámcovou smlouvu na zajištění překladatelských a korektorských služeb, a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky.
 • 2.2. Jestliže není mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena písemná smlouva, vzniká smluvní vztah na základě objednávky vyhotovené objednatelem v písemné formě a přijetím objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele, případně též telefonicky. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky.
 • 2.3. Objednatel je povinen uvést v objednávce fakturační údaje, telefonický kontakt a elektronickou adresu. Za správnost údajů odpovídá objednatel.
 • 2.4. Smluvní vztah (dále jen „smlouva“) mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká vždy postupem dle čl. 2.1 nebo 2.2 obchodních podmínek.
 • 2.5. Webový portál zhotovitele www.preklady.cz, www.preklady-korektury.sk a www.lingea-translations.com obsahuje informativní výčet nabízených služeb včetně jazyků, v nichž zhotovitel služby poskytuje, kalkulačku pro orientační výpočet ceny díla a ceník služeb zhotovitele.
 • 2.6. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a korektury (dále jen „zakázka”) podle požadavků uvedených ve smlouvě a/nebo objednávce. Předmětem plnění mohou být i další služby podle smlouvy a/nebo objednávky uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
 • 2.7. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem smlouvu (včetně obchodních podmínek) porušily.
 • 2.8. Uzavřením smlouvy se objednatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle čl. 4.3 obchodních podmínek.
 • 2.9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám v běžné sazbě.

3. ZPŮSOB A TERMÍN SPLNĚNÍ ZAKÁZKY

 • 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v určeném jazyce, ve sjednané době a dohodnutým způsobem ji objednavateli předat a rovněž tak splnit další podmínky uvedené ve smlouvě nebo v objednávce.
 • 3.2. Objednatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.
 • 3.3. Při osobním převzetí je objednatel nebo pověřený pracovník objednatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.
 • 3.4. Pokud objednatel nesplní svoji povinnost uvedenou ve čl. 3.3 obchodních podmínek do dvaceti čtyř (24) hodin po uplynutí termínu předání zakázky, má se za to, že objednatel zakázku řádně a včas obdržel.
 • 3.5. Zhotovitel nebude s dodáním zakázky v prodlení, pokud objednatel i přes výzvu ze strany zhotovitele, učiněnou písemně (viz čl. 10 obchodních podmínek), neposkytl v době dodání zakázky součinnost potřebnou k dodání zakázky.
 • 3.6. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné objednateli doručit požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednatele. Objednatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.
 • 3.7. Odmítne-li objednatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu na cenu zakázky a objednateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.
 • 3.8. Zhotovitel je oprávněn pro splnění zakázky využít třetí osobu dle své volby. V takovém případě za zakázku zhotovitel odpovídá, jako by zakázku plnil on sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele (dále jen „ceník“) a uvedený způsob výpočtu ceny. Ceník je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je dostupný ZDE.
 • 4.2. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.
 • 4.3. Předběžná cena zakázky vychází z odhadu počtu normostran založeném na počtu normostran vstupního textu. Konečná cena se řídí skutečným počtem normostran zakázky v cílovém jazyce. Objednatel bere na vědomí, že počet normostran vstupního textu a přeloženého textu se může lišit. Jedna normostrana (NS) se vypočte dle vzorce „Počet znaků přeloženého textu včetně mezer děleno 1800” a zaokrouhlení se provádí na celé normostrany směrem nahoru.
 • 4.4. Je-li v rámcové smlouvě sjednán individuální ceník, bude mít přednost před obecným ceníkem (ceníkem služeb) a bude v platnosti, dokud nebude mezi smluvními stranami sjednán ceník nový.
 • 4.5. Zhotovitel je oprávněn poskytnout objednateli individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení. Veškeré poskytnuté slevy musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sjednány písemně.
 • 4.6. Cenu zakázky a případné související náklady může objednatel uhradit zhotoviteli následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Lingea s.r.o., Palackého třída 35, 612 00 Brno,
  • bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, vedený u Komerční banky (dále jen „účet zhotovitele“) nebo
  • bezhotovostně prostřednictvím platební karty online.
 • 4.7. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku dokončení zakázky dle objednávky, případně ke dni úhrady ceny zakázky, bude-li úhrada předcházet okamžiku dokončení zakázky. Daňový doklad zašle zhotovitel na adresu objednatele, případně na jeho elektronickou adresu nebo jej předá objednateli osobně.
 • 4.8. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu. Objednatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.
 • 4.9. Při prodlení s úhradou ceny zakázky se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 • 4.10. Při opožděné platbě bude úhrada objednatele nejdříve použita na platbu úroku z prodlení a teprve zbývající část na dluh samotný.
 • 4.11. Zhotovitel je dle svého uvážení v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu na faktuře uvedeném.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 • 5.1. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita. Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.
 • 5.2. Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí být objednána v dostatečném časovém předstihu a objednávka musí výslovně obsahovat i text, že se jedná o objednání překladu textu s předtiskovou jazykovou korekturou. Pokud objednatel u zhotovitele neobjednal překlad textů určených do tisku s odpovídajícím počtem předtiskových korektur, nemá nárok na náhradu škody z důvodu tiskových chyb v přeloženém textu.
 • 5.3. Pokud text, který je předmětem zakázky, obsahuje specifickou, případně speciální firemní terminologii, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednatel požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je objednatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude zhotoviteli k dispozici pro případné konzultace. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se užité terminologie nebude brán zřetel.
 • 5.4. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech nepříznivých okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku ohledně úhrady zakázky. Objednatel je povinen zhotovitele informovat, pokud by došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo pokud by vstoupil do likvidace. V případě vzniku výše uvedených okolností má zhotovitel právo práci na realizaci zakázky přerušit a vyzvat objednatele k zaplacení předpokládané ceny zakázky.
 • 5.5. Autor překladu plnící zakázku z pověření zhotovitele (dále jen „překladatel“) poskytuje objednateli výhradní a bezúplatné oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití, na dobu neurčitou a s neomezeným územním rozsahem. Zhotovitel neručí za případné narušení autorských práv třetích osob.
 • 5.6. Objednatel je povinen ve vztahu ke vstupnímu textu informovat zhotovitele o nabytí autorských práv či svolení k užívání díla či licence. Pokud tak neučiní, zhotovitel má za to, že objednatel vlastní veškerá náležitá oprávnění a svolení k užití díla či licence a není povinen si dané skutečnosti ověřovat. V případě, že objednatel nedisponuje náležitým oprávněním a svolením k užití díla či licence, nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost za případné porušení autorských práv či neoprávněné užívání licence. Objednatel odpovídá za případné i neúmyslné porušení práv třetích osob a za faktické i právní vady díla. Objednatel odpovídá za veškerou škodu, ukáže-li se toto prohlášení nesprávné či neúplné a zavazuje se, že uhradí veškerou škodu, která by v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení objednatele mohla zhotoviteli vzniknout.
 • 5.7. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu objednatel předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

 • 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti zhotovitele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
 • 6.2. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatňuje objednatel u zhotovitele písemně či osobně na adrese jeho provozovny Palackého třída 35, 612 00 Brno nebo e-mailem na adrese reklamace@preklady.cz.
 • 6.3. V případě překladu má vyhotovená zakázka vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající gramatické, stylistické anebo významové kvalitě, popřípadě nebyla provedena v souladu se smlouvou nebo objednávkou. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.
 • 6.4. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Jedná-li se o vady překladu, objednatel vady v dokumentu podtrhne nebo jinak vyznačí.
 • 6.5. Zhotovitel je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdo a kdy právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; zhotovitel je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 6.6. Zhotovitel rozhodne o reklamaci zpravidla do pěti (5) pracovních dní a e-mailem nebo telefonicky informuje objednatele. Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do třiceti (30) dní od potvrzení převzetí oznámení reklamace zhotovitelem. Bližší informace o průběhu reklamace objednatel získá na e-mailu reklamace@preklady.cz.
 • 6.7. Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladu ze strany objednatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě nápravu. V případě uznání reklamace zakázky má objednatel nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace vad se řídí písemnou dohodou obou stran. Pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého odborníka zvoleného dohodou smluvních stran z řad překladatelů, v případě soudně ověřených překladů potom ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků.
 • 6.8. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého odborníka podle čl.
 • 6.7 obchodních podmínek jsou zhotovitel i objednatel povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 %. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace dle rozhodnutí odborníka v reklamačním řízení.
 • 6.9. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.
 • 6.10. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
 • 6.11. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do jednadvaceti (21) kalendářních dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky.
 • 6.12. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 7.1. Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smlouvy na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká ustanovení upravujících odstoupení od smlouvy.
 • 7.2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednatel s výjimkou případu dle čl. 7.3 obchodních podmínek, je povinen uhradit zhotoviteli:
  • v případě, že zhotovitel do okamžiku odstoupení nezahájil práci na zakázce a/nebo její přípravu, stornovací poplatek ve výši 10 % (deset procent) celkové smluvní hodnoty zakázky, minimálně však 250,- Kč + DPH v platné sazbě;
  • v případě, že zhotovitel práci na zakázce nebo její přípravu již zahájil, honorář za práci již vykonanou podle rozsahu rozpracované zakázky (ta bude odevzdána objednateli), dále všechny prokazatelné náklady spojené s prací na zakázce a/nebo s její přípravou, a stornovací poplatek ve výši 5% (pět procent) celkové smluvní hodnoty zakázky, minimálně však 250,- Kč + DPH v platné sazbě.
 • 7.3. Objednatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy (akceptace objednávky). Odstoupení od smlouvy musí být zhotoviteli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, a to na adresu provozovny zhotovitele Palackého třída 35, 612 00 Brno či na adresu elektronické pošty zhotovitele info@preklady.cz.
 • 7.4. V případě, že objednatel, který je spotřebitelem požádal zhotovitele o zahájení plnění zakázky před uplynutím zákonné lhůty čtrnácti (14) dní pro odstoupení, právo objednatele na odstoupení zaniká před uplynutím zákonné lhůty v případě, že zhotovitel před uplynutím zákonné lhůty zakázku splní.
 • 7.5. Pokud zhotovitel zahájil plnění zakázky na žádost objednatele dle čl. 7.4 obchodních podmínek a objednatel od smlouvy odstoupil předtím, než byla zakázka splněna, je objednatel v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku, povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny zakázky, tj. honorář za práci již vykonanou podle rozsahu rozpracované zakázky (ta bude odevzdána objednateli) a všechny prokazatelné náklady spojené s prací na zakázce a/nebo s její přípravou.
 • 7.6. Kompenzace dle čl. 7.2 a 7.5 obchodních podmínek je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne odstoupení. V případě prodlení objednatele s úhradou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 • 7.7. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.
 • 7.8. Uhradil-li objednatel cenu zakázky nebo její část před splněním zakázky a došlo-li k odstoupení od smlouvy, vrátí zhotovitel objednateli cenu zakázky (případně poníženou dle čl. 7.2 a/nebo 7.5 obchodních podmínek) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem. Zhotovitel je taktéž oprávněn vrátit cenu zakázky v hotovosti.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

 • 8.1. Objednatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat překladatele.
 • 8.2. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednatelem a překladatelem, objednatel se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky.
 • 8.3. Objednatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém jednání s překladatelem.
 • 8.4. V případě porušení povinností uvedených ve čl. 8.1, 8.2 a/nebo 8.3 obchodních podmínek je objednatel povinen uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena.
 • 8.5. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí ještě tři (3) roky od okamžiku zániku smlouvy.
 • 8.6. Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný, nebo údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.
 • 8.7. Objednatel není oprávněn při využívání webového portálu zhotovitele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového portálu. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového portálu nebo v důsledku užití webového portálu v rozporu s jeho určením.
 • 8.8. Ujednáním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to případně i nad rámec ujednané smluvní pokuty.
 • 8.9. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne v souvislosti se smlouvou a/nebo rámcovou smlouvou a/nebo obchodními podmínkami spor, zavazují se smluvní strany řešit tento spor nejprve mimosoudní cestou.
 • 8.10. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@preklady.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle zhotovitel na elektronickou adresu objednatele, která byla uvedena v objednávce.
 • 8.11. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je objednatel dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené se zhotovitelem. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz.

  Objednatel rovněž může využít platformu Evropské komise pro řešení sporů online na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 8.12. Nedojde-li k vyřešení sporu mimosoudní cestou a není-li objednatel spotřebitelem, ujednávají smluvní strany v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak, že si určily, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. V případě, že by byl pro daný spor věcně příslušný Krajský soud, pak se strany dohodly, že je místně příslušný Krajský soud v Brně.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • 9.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známým jako GDPR.
 • 9.2. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Objednatel má právo být informován, jaké údaje o něm jsou evidovány, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Kromě osob podílejících se na plnění zakázky (překladatelů) nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 9.3. Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů a účelu jejich zpracování jsou popsány v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů.
 • 9.4. Odesláním objednávky objednatel bere na vědomí, že Lingea s.r.o. je dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněna zasílat na sdělenou elektronickou adresu obchodní sdělení. Objednatel může souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv odvolat pomocní odkazu uvedeného v každém takovém sdělení nebo prostřednictvím e-mailové adresy, z níž obchodní sdělení obdržel.
 • 9.5. V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, může požádat zhotovitele o vysvětlení nebo požadovat, aby zhotovitel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, zhotovitel odstraní závadný stav bez zbytečného odkladu. Nevyhoví-li zhotovitel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 9.6. Uvedením jména firmy vyjadřuje objednatel souhlas s jeho uvedením v seznamu referenčních zákazníků

10. DORUČOVÁNÍ

 • 10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 • 10.2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, (popřípadě též odepřením převzetí zásilky)
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 11.1. Zhotovitel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost zhotovitele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 • 11.2. Kontaktní údaje zhotovitele:
  adresa pro doručování: Lingea s.r.o., Palackého třída 35, 612 00 Brno
  adresa elektronické pošty: info@preklady.cz
  adresa pro reklamace: reklamace@preklady.cz
  telefon: +420 541 233 159.
 • 11.3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 12. 2018. Objednatel je vázán zněním obchodních podmínek platném ke dni uzavření smlouvy.
 • 11.4. Odesláním závazné objednávky objednatel stvrzuje, že se s obchodními podmínkami, platnými pro webový portál www.preklady.czwww.preklady-korektury.sk a www.lingea-translations.com, seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí.
 • 11.5. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků smlouvy o dílo dle platných právních předpisů ČR, zejména občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).
 • 11.6. Vztah mezi zhotovitelem a objednatelem, který není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, se řídí rovněž občanským zákoníkem, nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak. Spotřebitelem není podnikatel, který nakupuje výrobky či služby za účelem své podnikatelské činnosti s těmito výrobky nebo službami. Na objednatele, který není spotřebitelem, se nevztahují ty ustanovení obchodních podmínek, které jsou projevem ochrany spotřebitele v právních normách, zejména ujednání čl. 7.3 obchodních podmínek a ujednání s tímto související.
 • 11.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 11.8. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.

V Brně dne 1. 12. 2018

×